Provozní řád areálu

Logo VěncovnaVážení uživatelé, vítáme Vás v našem malém areálu a děkujeme, že Provozní řád dodržujete.

Využívání centra

 1. Zřizovatelem a provozovatelem multifunkčního areálu VĚNCOVNA CHLUMEC (dále jen areál) je obec Chlumec.
 2. Areál se skládá z univerzálního hřiště 40x20m (s parametry pro malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a streetball), zděným zázemím s pergolou (Věncovna Klub = klubovna se skladem, toaletou a sprchou), z trampolíny a dalších herních prvků, zatravněné plochy s ohništěm pro společenské akce (dětské dny, stavění Májky, atd.), parkových ploch, okrasné zeleně a průjezdnou komunikací s parkovištěm.
 3. Uživatelem areálu může být jednotlivec nebo skupina. Části areálu jako univerzální hřiště nebo zděné zázemí je možné užívat po rezervaci u správce. Primárními uživateli areálu jsou obyvatelé obce Chlumec. Sekundárně mohou areál užívat ostatní fyzické i právnické osoby. Při rezervaci areálu mají přednost tradiční společensko-sportovní obecní akce a dále páteční večerní termíny pro otevřené klubové aktivity občanů. V dalších volných termínech je možné uskutečnit soukromé akce občanů a dále ostatních osob.
 4. Uživatel areálu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh činnosti. Po celou dobu užívání areálu je povinen dodržovat tento provozní řád, dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, dále je povinen dbát upozornění a pokynů správce areálu.

Provoz a správa

 1. Za organizaci a chod areálu odpovídají správcové, kteří zároveň přijímají rezervace termínů a případné úhrady příslušného poplatku. Rezervaci termínu pronájmu celého areálu nebo univerzálního hřiště je nutné předem domluvit se správci. Kontaktní údaje na správce a podrobnosti o rezervaci jsou k dispozici na webových stránkách obce: www.obec-chlumec.cz
 2. Provozní doba areálu: Po–Ne: 08:00–22:00; Provozní dobu je možné upravit na základě dohody se správcem areálu nebo obecním úřadem.
 3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz univerzálního hřiště.
 4. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn další objednávky od tohoto objednatele nepřijímat.
 5. V případě zjištění jakékoliv závady na zařízení areálu nebo v jeho bezprostředním okolí,
  je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.
 6. Vybíráním poplatků za užívání areálu je pověřen správce dle níže uvedeného ceníku.
 7. Uživatel areálu je povinen ohlásit správci každou škodu, kterou způsobí v souvislosti s činností, sdělit osobní údaje a projednat způsob náhrady škody.
 8. Univerzální hřiště a zděné zázemí se zamyká. Klíče předává a přebírá zpět správce, který zároveň kontroluje stav hrací plochy a zázemí.
 9. Základní hrací prvky uskladněné přímo na ploše univerzálního hřiště (sítě, sloupky a míče pro volejbal, tenis, nohejbal; lajnovačka; vápno) jsou uživatelům k dispozici.

Dodržování základních pravidel, bezpečnosti a ochrany majetku

 1. Je zakázáno jakékoliv znečisťování nebo poškozování areálu.
 2. Dále platí přísný zákaz:
  – odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  – vstupu na univerzální hřiště v nevhodné obuvi (boty s podpatkem, tretry s hřeby, kopačky apod.) nebo se zvířaty
  – děti nevstupují na hrací plochy samy, ale vždy za dohledu plnoleté odpovědné osoby
  – přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
  – rozdělávání ohně a manipulace s ním na místech jiných než k tomu určených (zároveň nutné vždy rozdělávání ohně nahlásit správci)
  – zákaz rušení nočního klidu po 22,00h hlasitou hudbou nebo jinými projevy
 3. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 4. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci, přístupná po dohodě se správcem.
 5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 6. Po skončení herní činnosti na univerzálním hřišti je uživatel povinen plochu uklidit (uklidit sportovní náčiní do bedny, uklidit sloupky a sítě, urovnat povrch velkým kovovým hrablem a nakonec zamést dřevěným hrablem se sítí).
 7. Ve vnitřních prostorách zděného zázemí a na ploše univerzálního hřiště platí zákaz kouření. V otevřeném prostoru pergoly je kouření povoleno.
 8. Po skončení soukromé akce je uživatel povinen areál uklidit, dát vše do původního stavu, zejména prostory zázemí (uklidit nádobí, vyčistit trubky výčepu, vytřít všechny podlahy, zamést pergolu, vynést vytříděné odpadky do kontejnerů, zhasnout světla, vypnout chlazení a kompresor, řídit se manuálem pro opuštění klubovny, atd.), uzamknout dveře (zázemí i univerzální hřiště) a nahlásit případné škody.
 9. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy nebo za odložené věci.
 10. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z areálu vykázat.

Ceník poplatků

Obyvatelé obce Chlumec jsou oprávněni užívat po potvrzené rezervaci

 • univerzální hřiště (bez zázemí areálu) zdarma
 • zázemí areálu (nebo též celý areál) za poplatek 500 Kč/den

Ostatní osoby jsou oprávněné užívat po potvrzené rezervaci

 • univerzální hřiště (bez zázemí areálu) za poplatek 100 Kč/hodinu
 • zázemí areálu (nebo též celý areál) za poplatek 3000 Kč/den

Ostatní

Tento provozní řád včetně ceníku poplatků za užívání schválilo zastupitelstvo Obce Chlumec svým usnesením č. 3/4/2014 ze dne 15. 9. 2014.

V Chlumci, dne 15. 9. 2014

Ing. Petr Bürger
Starosta

Ing. Jan Mojžíš
Místostarosta