https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Povinně zveřejňované informace | Obec Chlumec

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Chlumec

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Chlumec jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.


3. Organizační struktura

starosta:  

Ing. Petr Bürger 

místostarosta:  

Ing. Eliška Talířová

členové zastupitelstva:

 

 

Daniel Klement

Martin Klíma

Jiřá Maršán

Adan Mráz

Dušan Zmeko

 

 

účetní referent: 

Miroslav Krátký

kronikář:

Petra Neškodná

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Chlumec 10
38201 CHLUMEC


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Chlumec 10
38201 CHLUMEC


4.3. Úřední hodiny

pondělí 19,00 - 20,00


4.4. Telefonní čísla

+420 602 440 550 - starosta obce
+420 732 868 254 - místostarosta


4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální stránky obce: 
http://www.obec-chlumec.cz 

Stránky pro uveřejnění veřejných zakázek obce = profil zadavatele: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chlumec 


4.7. Adresa e-podatelny

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu):

obec-chlumec@seznam.cz

WWW elektronická podatelna:
http://www.obec-chlumec.cz.


4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

KB Český Krumlov, č.ú.: 152 202 41 / 0100


6. IČ
00665673

7. DIČ
CZ00665673

8. Dokumenty8.3. Poskytnuté informace

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 •     Písemně
 •     Osobně
 •     E-mailem
 •     Elektronickým podáním
 •     Telefonicky

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 •     Písemně
 •     Osobně
 •     E-mailem
 •     Elektronickým podáním
 •     Telefonicky

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostredky se podávají prostřednictvím tohoto pracovníka, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo orgánu obce učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 
14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 Nejdůležitější používané právní předpisy, podle nichž Obec Chlumec jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

14.2. Vydané právní předpisy

Vyhláška o místních poplatcích.


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nestanovyla žádný sazebník za poskytování informací.


15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není schválený žádný sazebník za poskytování informací.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Žádné licenční smlouvy nejsou uzavřené.


16.2. Výhradní licence

Žádné výhradní licence nejsou uzavřené.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1. Rozsudky

17.2. Výdaje na soudy

18. Informace o zpracování osobních údajů

Obec provádí zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, či je takových osobních údajů třeba k naplnění povinností či uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů, v těchto kategoriích:

Personální a platová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady obce, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Hlášení pobytu obyvatel

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území obce nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území obce, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, žadatelé, krajský úřad
 • Doba uchování: 50 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 20 let

Obecně prospěšné práce

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, soudy
 • Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

19. Rejstříky


Obecní úřad Chlumec
Úřední deska
Rychlý kontakt

    
OBEC CHLUMEC

Chlumec 10
382 32 Chlumec

T: 602 440 550 (starosta)
E: obec-chlumec@seznam.cz

Bankovní spojení:

KB Český Krumlov,

č.ú.: 152 202 41 / 0100

Úřední den:

pondělí 19:00 - 20:00 

Poslední přidané foto v galerii:
Stavění májky 2023


Vstoupit do galerie

Facebook
YouTube